MDP

769

DRP

0

AP

19

JP

43

PPM

627

MDA

33

PNC

0

IND

371

MRM

2

MLSD

1

ރަށު ކައުންސިލް ރައީސް

MDP
74 ގޮނޑި
AP
3 ގޮނޑި
JP
3 ގޮނޑި
PPM
51 ގޮނޑި
MDA
3 ގޮނޑި
IND
40 ގޮނޑި
MRM
0 ގޮނޑި
MLSD
0 ގޮނޑި

ވޯޓު ފޮށި:536/536

ވޯޓު ލެވޭ:137,919/173,923

ދާއިރާ:177

ދާއިރާތައް

• އިންތިޚާބުވެފައިވާ ދާއިރާއެއް • އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ދާއިރާއެއް

ކޯޑު އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ގޮނޑި
A1-1ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A10-1ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A11-1ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A12-1ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A13-1ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A14-1ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A2-1ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A3-1ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A4-1ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A5-1ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A6-1ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A7-1ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A8-1ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
A9-1ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
B1-1ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
B10-1ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
B11-1ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
B13-1ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
B2-1ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
B3-1ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
B4-1ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
B5-1ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
B6-1ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
B7-1ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
B8-1ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C1-1ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C10-1ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C11-1ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C12-1ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C13-1ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C14-1ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C2-1ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C3-1ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C4-1ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C5-1ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C6-1ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C7-1ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C8-1ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
C9-1ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D1-1ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D10-1ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D11-1ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D12-1ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D13-1ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D2-1ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D3-1ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D4-1ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D5-1ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D6-1ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D7-1ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D8-1ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
D9-1ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E1-1ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E10-1ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E11-1ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E12-1ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E13-1ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E14-1ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E15-1ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E2-1ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E3-1ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E4-1ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E5-1ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E6-1ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E7-1ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E8-1ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
E9-1ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F1-1ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F10-1ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F11-1ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F12-1ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F13-1ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F2-1ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F3-1ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F4-1ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F5-1ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F6-1ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F7-1ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F8-1ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
F9-1ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
G1-1ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
G2-1ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
G3-1ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
G4-1ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
H1-1ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
H2-1ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
H3-1ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
H4-1ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
H5-1ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
H6-1ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
H7-1ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
H8-1ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
H9-1ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
I1-1އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
I10-1އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
I2-1އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
I3-1އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
I4-1އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
I5-1އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
I6-1އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
I7-1އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
I8-1އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
I9-1އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
J1-1ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
J2-1ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
J3-1ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
J4-1ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
J5-1ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
K1-1މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
K2-1މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
K3-1މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
K4-1މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
K5-1މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
K6-1މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
K7-1މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
K8-1މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
L1-1ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
L2-1ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
L3-1ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
L4-1ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
L5-1ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
M1-1ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
M2-1ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
M3-1ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
M4-1ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
M6-1ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
M7-1ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N1-1ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N10-1ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N11-1ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N12-1ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N13-1ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N2-1ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N3-1ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N4-1ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N5-1ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N6-1ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N7-1ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N8-1ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
N9-1ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
O1-1ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
O10-1ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
O11-1ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
O12-1ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
O2-1ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
O3-1ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
O4-1ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
O5-1ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
O6-1ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
O7-1ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
O9-1ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
P1-1ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
P2-1ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
P3-1ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
P4-1ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
P5-1ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
P6-1ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
P7-1ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
P8-1ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
P9-1ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
Q1-1ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
Q2-1ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
Q3-1ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
Q4-1ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
Q5-1ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
Q6-1ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
Q7-1ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
Q8-1ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
Q9-1ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
U1-1އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
U2-1އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
U3-1އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
U4-1އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
U5-1އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
U6-1އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
U7-1އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް1
U8-1އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް1