MDP

769

DRP

0

AP

19

JP

43

PPM

627

MDA

33

PNC

0

IND

371

MRM

2

MLSD

1

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރުން

MDP
163 ގޮނޑި
DRP
0 ގޮނޑި
AP
5 ގޮނޑި
JP
7 ގޮނޑި
PPM
118 ގޮނޑި
MDA
5 ގޮނޑި
IND
76 ގޮނޑި
MRM
0 ގޮނޑި
MLSD
0 ގޮނޑި

ވޯޓު ފޮށި:537/538

ވޯޓު ލެވޭ:140,322/178,062

ދާއިރާ:183

ދާއިރާތައް

• އިންތިޚާބުވެފައިވާ ދާއިރާއެއް • އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ދާއިރާއެއް

ކޯޑު އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ގޮނޑި
A1-2ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި2
A1-3ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
A10-3ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
A11-3ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
A12-3ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
A13-3ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
A14-3ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
A2-3ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
A3-2ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި2
A3-3ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
A4-3ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
A5-3ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
A6-3ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
A7-3ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
A8-3ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
A9-3ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
B1-3ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
B10-3ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
B11-3ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
B12-3ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
B13-3ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
B2-3ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
B3-3ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
B4-3ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
B5-3ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
B6-3ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
B7-3ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
B8-3ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C1-3ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C10-3ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C11-3ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C12-3ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C13-3ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C14-3ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C2-3ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C3-3ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C4-3ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C5-3ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C6-3ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C7-3ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C8-3ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
C9-3ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D1-3ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D10-3ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D11-3ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D12-3ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D13-3ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D2-3ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D3-3ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D4-2ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި2
D4-3ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D5-3ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D6-3ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D7-3ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D8-3ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
D9-3ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E1-3ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E10-3ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E11-3ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E12-3ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E13-3ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E14-3ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E15-3ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E2-3ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E3-3ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E4-3ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E5-3ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E6-3ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E7-3ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
E8-3ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
E9-3ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
F1-3ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
F10-3ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
F11-3ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
F12-3ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
F13-3ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
F2-3ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
F3-3ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
F4-3ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
F5-3ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
F6-3ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
F7-3ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
F8-3ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
F9-3ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
G1-3ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
G2-3ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
G3-3ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
G4-3ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
H1-3ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
H2-3ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
H3-3ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
H4-3ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
H5-3ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
H6-3ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
H7-3ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
H8-3ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
H9-3ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
I1-3އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
I10-3އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
I2-3އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
I3-3އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
I4-3އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
I5-3އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
I6-3އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
I7-3އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
I8-3އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
I9-3އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
J1-3ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
J2-3ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
J3-3ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
J4-3ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
J5-2ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި2
J5-3ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
K1-3މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
K2-3މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
K3-3މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
K4-3މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
K5-3މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
K6-3މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
K7-3މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
K8-3މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
L1-3ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
L2-3ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
L3-3ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
L4-3ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
L5-3ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
M1-3ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
M2-3ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
M3-3ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
M4-3ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
M6-3ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
M7-3ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
N1-3ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
N10-3ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
N11-3ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
N12-3ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
N13-3ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
N2-3ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
N3-3ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
N4-3ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
N5-3ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
N6-3ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
N7-3ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
N8-3ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
N9-3ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
O1-3ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
O10-3ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
O11-3ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
O12-3ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
O2-3ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
O3-3ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
O4-3ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
O5-3ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
O6-3ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
O7-3ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
O9-3ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
P1-3ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
P2-3ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
P3-3ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
P4-3ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
P5-3ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
P6-3ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
P7-3ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
P8-3ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
P9-3ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
Q1-3ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
Q2-3ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
Q3-3ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
Q4-3ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
Q5-3ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު3
Q6-3ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
Q7-3ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
Q8-3ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
Q9-3ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
U1-3އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
U2-3އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
U3-3އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
U4-3އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
U5-3އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
U6-3އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
U7-3އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2
U8-2އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި2
U8-3އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު2