MDP

769

DRP

0

AP

19

JP

43

PPM

627

MDA

33

PNC

0

IND

371

MRM

2

MLSD

1

ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން

MDP
21 ގޮނޑި
JP
1 ގޮނޑި
PPM
15 ގޮނޑި
IND
3 ގޮނޑި
MRM
0 ގޮނޑި

ވޯޓު ފޮށި:501/501

ވޯޓު ލެވޭ:42,511/83,243

ދާއިރާ:42

ދާއިރާތައް

• އިންތިޚާބުވެފައިވާ ދާއިރާއެއް • އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ދާއިރާއެއް

ކޯޑު އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ގޮނޑި
B9-1ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ1
B9-2ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ1
B9-3ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
B9-4ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
B9-5ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ1
B9-6ކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާ1
R1ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
R2ފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާ1
R3ފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާ1
R4ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
R5ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާ1
R6ފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާ1
S1ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާ1
S10ފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާ1
S11ހުޅުދޫ ދާއިރާ1
S12މީދޫ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
S2ހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާ1
S3ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
S4ހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާ1
S5ހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާ1
S6ހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
S7މަރަދޫ ދާއިރާ1
S8މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
S9ފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާ1
T1ހުޅުމާލެ ދާއިރާ1
T10މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ1
T11މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ1
T12މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
T13މާފަންނު މެދު ދާއިރާ1
T14މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
T15މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ1
T16މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ1
T17މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ1
T18ވިލިމާލެ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
T2ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
T3މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ1
T4ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1
T5ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ1
T6ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ1
T7ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާ1
T8ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ1
T9ގަލޮޅު ހުޅަނގު (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)1