MDP

769

DRP

0

AP

19

JP

43

PPM

627

MDA

33

PNC

0

IND

371

MRM

2

MLSD

1

ސިޓީ ކައުންސިލް މޭޔަރ

MDP
3 ގޮނޑި
JP
0 ގޮނޑި
PPM
1 ގޮނޑި
IND
0 ގޮނޑި

ވޯޓު ފޮށި:517/517

ވޯޓު ލެވޭ:45,658/92,981

ދާއިރާ:4

ދާއިރާތައް

• އިންތިޚާބުވެފައިވާ ދާއިރާއެއް • އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ދާއިރާއެއް

ކޯޑު އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ގޮނޑި
B9ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު1
Rފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު1
Sއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު1
Tމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު1