ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
8 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 00:22
-
2578
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް - ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗު
ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ "އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021" ގައި ގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ރާއްޖޭން މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ރާއްޖެ ޖެހިލީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.
ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ޣަނީ (އަކޫ) - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ދަނޑަށް ވަން ރާއްޖޭގެ ސަޕޯޓަރުން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ދަގަނޑޭ އާއި ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ދަނޑަށް ވަން ރާއްޖޭގެ ސަޕޯޓަރުން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved