ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
7 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 10:35
-
2582
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ 7 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެޓީވީގެ ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވީ މިއަދު އާދެވިފަ މިހިރަ ހިސާބަށް ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ދަތުރުގައި ރާއްޖެޓީވީ ކުޅެފައިވާ ދައުރު މުހިއްމު ކަމުން ކަމަށެވެ. ގައުމީ ދުވަހެއްގައި ރާއްޖެޓީވީ އަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަކީ ލިބިލެއްވި އުފަލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިމޮކްރަސީއަށް މިކުރި ދަތުރުގައި އެންމެ ދަތި އެންމެ ކަޅު ދުވަސްވަރުގައި ވެސް އެ ހިތްވަރާއެކު ރައްޔިތުންގެ އަޑު ނުވަތަ ޑިމޮކްރަސީގެ އަޑު އުފުލުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޖެހިލުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރި ޓީވީ ސްޓޭޝަނަކީ ރާއްޖެޓީވީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ޑިމޮކްރަސީގެ އަޑު އުފުލުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޖެހިލުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރި ޓީވީ ސްޓޭޝަނަކީ ރާއްޖެޓީވީ ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެޓީވީގެ ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ދަތުރުގައި ރާއްޖެޓީވީ ކުޅެފައިވާ ދައުރު މުހިއްމު ކަމުން ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - ޑިމޮކްރަސީއަށް މިކުރި ދަތުރުގައި އެންމެ ދަތި އެންމެ ކަޅު ދުވަސްވަރުގައި ވެސް އެ ހިތްވަރާއެކު ރައްޔިތުންގެ އަޑު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved