ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
2 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 00:39
-
3073
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް - ނޭޕާލާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗު
ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ "އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021" ގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ނޭޕާލް ވަނީ ރާއްޖެ އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ. މިއީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތާރީޚުގައި ނޭޕާލް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ނޭޕާލާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ނޭޕާލާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ނޭޕާލާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ނޭޕާލާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އިބްރާހީމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ނޭޕާލާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމަށް ދަނޑަށް ވަދެ ތިބި ސަޕޯޓަރުން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ނޭޕާލާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމަށް ދަނޑަށް ވަދެ ތިބި ސަޕޯޓަރުން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ނޭޕާލާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ނޭޕާލާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ނޭޕާލާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ނޭޕާލުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved