ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
23 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 10:10
-
1011
‎ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ސްޕްރިންގ ސަމަރ ކަލެކްޝަން 2022 އިފްތިތާހު ކުރުން
އޭޑީ ‎ސްޓްރާ: ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ސްޕްރިންގ ސަމަރ ކަލެކްޝަން 2022 އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ 23 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައެވެ. ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވެވި މި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ސްޕްރިންގ ސަމަރ ކަލެކްޝަން 2022 އިފްތިތާޙުކުރުން - ‎”އޭޑީ އެސްޓްރާ: ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ސްޕްރިންގ ސަމަރ ކަލެކްޝަން 2022" އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ސްޕްރިންގ ސަމަރ ކަލެކްޝަން 2022 އިފްތިތާޙުކުރުން - ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވެވި މި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ސްޕްރިންގ ސަމަރ ކަލެކްޝަން 2022 އިފްތިތާޙުކުރުން - ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ފިހާރަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ސްޕްރިންގ ސަމަރ ކަލެކްޝަން 2022 އިފްތިތާޙުކުރުން - ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ފިހާރަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ސްޕްރިންގ ސަމަރ ކަލެކްޝަން 2022 އިފްތިތާޙުކުރުން - ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް އަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށްގެނައި ދިވެހި ފެޝަން ލޭބަލެއް. މި ލޭބަލް ޚާއްޞަކުރެވިފައި ވަނީ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ހެދުންތަކަށް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައިދާސް މޯލްޑިވްސް ސްޕްރިންގ ސަމަރ ކަލެކްޝަން 2022 އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ހަފްލާ އަށް މެޑަމް ފަޒްނާ ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
raajjemv logo

All rights reserved