އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު 2021

8,888
  • އެމްޑީޕީން ކަންކަން ނިންމާނީ ވޯޓުން: ރައީސް ނަޝީދު
  • ގައުމީ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ވޯޓުލުން ވަރަށް ދޯދިޔާ: އަކްރަމް
  • ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ!
އަމްނާ އިމާދު
 
އެމްޑީޕީން ކަންކަން ނިންމާނީ ވޯޓުން: ރައީސް ނަޝީދު
25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 14:47
އަމްނާ އިމާދު
 
ގައުމީ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ވޯޓުލުން ވަރަށް ދޯދިޔާ: އަކްރަމް
25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 13:03
އަމްނާ އިމާދު
 
ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ!
އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން، ކުރެންދޫ ދާއިރާ - އެމްޑީޕީ

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ 6 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. ހުރިހާ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ވެސް ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދެއެވެ.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 11:25
އަމްނާ އިމާދު
 
ރ. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން އަދިވެސް ނުފެށޭ

ރ.ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން އަދިވެސް ފެށިފައިނުވެއެވެ. އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އެ ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި އޮފިޝަލެއް ވެސް ނެތެވެ.

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ރ. ދުވާފަރު ދާއިރާ - އެމްޑީޕީ
25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 11:21
އަމްނާ އިމާދު
 
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި
އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން، ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްދަނީ - އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން، ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްދަނީ - އެމްޑީޕީ

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވޯޓުލުން ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު 9:45 ގައެވެ. އަދި ވޯޓުލުމަށް އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން މަދެވެ.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 11:18
އަމްނާ އިމާދު
 
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ
އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ - ރާއްޖެއެމްވީ
25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 11:14
އަމްނާ އިމާދު
 
އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި
އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި ކުރިއަށްދަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި ކުރިއަށްދަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި ކުރިއަށްދަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ
25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 11:10
އަމްނާ އިމާދު
 
ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ހުރި ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓުލުން އަދިވެސް ނުފެށޭ
އޮފިޝަލުން ނެތުމުން ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުން - ރާއްޖެއެމްވީ
އޮފިޝަލުން ނެތުމުން ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުން - ރާއްޖެއެމްވީ
25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 11:08
އަމްނާ އިމާދު
 
އޮފިޝަލުން ނެތް މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރު، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަދި ކަނޑިތީމުގައި އޮފިޝަލުން ނެތެވެ. ކުޅުދުއްފުށިން މައުލޫމާތު ދިން މަންދޫބު ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ރައީސްގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވޯޓުލުން ނުފެށޭ ކަމަށާއި، ވޯޓު ފޮށި ކެނޑުމައްފަހު އަލުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 10:57
raajjemv logo

All rights reserved