ތޯހިރާ އަޒްހާރް

339

Articles

 

1,812,531

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމަށް ނުކުތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޚަބަރުތައްވެސް ކަވަރުކުރެއެވެ. ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރުމަށް ޚާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމެއް ދެއެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓީވީގެ ޕްރައިމްޓައިމް ޚަބަރުތައް ކިޔުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

 
raajjemv logo

All rights reserved