އާދީއްތަ 24 އޮކްޓޯބަރ 2021

COVID-19 UPDATE

23 October 2021

New

225

Total

86,830

Deaths

240

VACCINE UPDATE

Today

First Dose

68

Second Dose

665

Total

First Dose

393,946

Second Dose

353,773

 
 
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ވާހަކަ

3
0
Updating...
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެންނެވުން - އެ ރަށުގެ އާއިލާއެއްގެ ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖަކު އުރާލައްވައިގެން ހުންނެވިއިރު ކުއްޖާގެ މަންމަ ކައިރީގައި އެހެން ކުއްޖަކު އުރާލައިގެން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
 
 
 
 
 
 
 
 
ވީޑިއޯ
 
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 23.10.2021

FalaSurukhee | 23.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 23.10.2021

FalaSurukhee | 21.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 21.10.2021

FalaSurukhee | 20.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 20.10.2021

FalaSurukhee | 19.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 19.10.2021

FALASURUKHEE | 19.10.2021
ionicons-v5-c

FALASURUKHEE | 19.10.2021

FalaSurukhee | 18.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 18.10.2021

FalaSurukhee | 17.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 17.10.2021

FalaSurukhee | 16.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 16.10.2021

FalaSurukhee | 14.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 14.10.2021

FalaSurukhee | 12.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 12.10.2021

FalaSurukhee | 11.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 11.10.2021

FalaSurukhee | 09.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 09.10.2021

FalaSurukhee | 05.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 05.10.2021

FalaSurukhee | 04.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 04.10.2021

FalaSurukhee | 03.10.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 03.10.2021

FalaSurukhee | 30.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 30.09.2021

FalaSurukhee | 29.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 29.09.2021

Raees Yamin ge Jalu hukumuge isthiunaaf adu ehun | 23.09.2021
ionicons-v5-c

Raees Yamin ge Jalu hukumuge isthiunaaf adu ehun | 23.09.2021

Raees Yamin ge Jalu hukumuge isthiunaaf adu ehun | 20.09.2021
ionicons-v5-c

Raees Yamin ge Jalu hukumuge isthiunaaf adu ehun | 20.09.2021

Raees Yamin ge Jalu hukumuge isthiunaaf adu ehun | 16.09.2021
ionicons-v5-c

Raees Yamin ge Jalu hukumuge isthiunaaf adu ehun | 16.09.2021

Raees Yamin ge Jalu hukumuge isthiunaaf adu ehun | 16.09.2021
ionicons-v5-c

Raees Yamin ge Jalu hukumuge isthiunaaf adu ehun | 16.09.2021

Raees Yamin ge Jalu hukumuge isthiunaaf adu ehun | 13.09.2021
ionicons-v5-c

Raees Yamin ge Jalu hukumuge isthiunaaf adu ehun | 13.09.2021

Raees Yamin ge Jalu hukumuge isthiunaaf adu ehun | 12.09.2021
ionicons-v5-c

Raees Yamin ge Jalu hukumuge isthiunaaf adu ehun | 12.09.2021

FalaSurukhee | 28.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 28.09.2021

FalaSurukhee | 27.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 27.09.2021

FalaSurukhee | 26.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 26.09.2021

FalaSurukhee | 25.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 25.09.2021

Exclusive with Dr. Hugo Javier Gobbi, Ambassador of Argentina to Maldives | 23.09.2021
ionicons-v5-c

Exclusive with Dr. Hugo Javier Gobbi, Ambassador of Argentina to Maldives | 23.09.2021

FalaSurukhee | 23.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 23.09.2021

FalaSurukhee | 22.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 22.09.2021

FalaSurukhee | 21.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 21.09.2021

FalaSurukhee | 20.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 20.09.2021

FalaSurukhee | 19.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 19.09.2021

FalaSurukhee | 18.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 18.09.2021

FalaSurukhee | 16.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 16.09.2021

FalaSurukhee | 15.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 15.09.2021

FalaSurukhee | 14.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 14.09.2021

FalaSurukhee | 14.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 14.09.2021

FalaSurukhee | 09.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 09.09.2021

FalaSurukhee | 11.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 11.09.2021

GOV.MV Ifthithaahu kurumah Baavvaa Rasmiyyaathu | 14.09.2021
ionicons-v5-c

GOV.MV Ifthithaahu kurumah Baavvaa Rasmiyyaathu | 14.09.2021

FalaSurukhee | 13.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 13.09.2021

FalaSurukhee | 07.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 07.09.2021

Education Ministry Press | 06.09.2021
ionicons-v5-c

Education Ministry Press | 06.09.2021

Falasurukhee | 04.09.2021
ionicons-v5-c

Falasurukhee | 04.09.2021

FalaSurukhee | 02.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 02.09.2021

Launching ceremony of SAFF Championship 2021 | 12.09.2021
ionicons-v5-c

Launching ceremony of SAFF Championship 2021 | 12.09.2021

FalaSurukhee | 05.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 05.09.2021

Raees Offeehun Baavvaa Noosveringe Bahdhaluvun | 05.09.2021
ionicons-v5-c

Raees Offeehun Baavvaa Noosveringe Bahdhaluvun | 05.09.2021

FalaSurukhee | 01.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 01.09.2021

 
 
 
 
 
 
 
 
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
 
5
100,230
ވިއުސް
22
ލިޔުން
 
4
114,321
ވިއުސް
53
ލިޔުން
 
3
169,674
ވިއުސް
38
ލިޔުން
 
2
202,885
ވިއުސް
34
ލިޔުން
 
1
222,526
ވިއުސް
26
ލިޔުން
raajjemv logo

All rights reserved